براي پرداخت ميتوانيد از فرم بالا با واحد “تومان” و از فرم پايين با كليك بر روي “پرداخت آنلاين” مبلغ خود را با واحد “ريال” به حساب هاي متمركز محمدامين مهاجر دامغاني واريز نماييد.